دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
اداره املاکاقای سلامت منش2173
اداره املاکاقای نگاهی2173
اداره املاکاقای مقیسه2173
اداره اموالآقای دلاور2624
اداره اموالآقای قائمی2161
اداره اموالاقای کاظم نسب2161
اداره تدارکاتآقای مرادی2227
اداره تدارکاتاقای لشنی2701
اداره تدارکاتآقای سلمان پور2703
اداره تدارکاتآقای منصور مقدم2227
اداره تدارکاتآقای نامی2704
اداره تدارکاتاقای ستاری2717
اداره تدارکاتاقای احمدی2702
اداره رفاه کارکنانآقای جمشیدی2623
اداره رفاه کارکنانآقای زارع2621
اداره رفاه کارکناناقای یوسفیان2331
اداره رفاه کارکنانآقای رستمی2330
اداره رفاه کارکنانخانم صیاد2318
اداره رفاه کارکنانخانم عباسی2363
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای اربابی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای علیپور2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای ابراهیمی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای اگاهی(متن ارا)2190
اداره کارگزینیخانم دکتر رحمانی2172
اداره کارگزینیخانم عظیمی2175
اداره کارگزینیخانم باقری2174
اداره کارگزینیاقای سلیمانی2182
اداره کارگزینیاقای موحدیان2258
اداره کارگزینیخانم شکوری2171
اداره کارگزینیآقای دیلمی2168
اداره کارگزینیاقای عابدی2172
اداره کارگزینیخانم زارع2170
امور اداریآقای دکترزرگرباشی2186
امور اداریآقای شیخعلیشاهی2186
امور اداریاقای رسول نژاد2186
امورمالیآقای آباقری2199
امورمالیآقای محبتی2199
امورمالیخانم مصطفی پور2199
امورمالیخانم سمنانی2204
امورمالیآقای نصرتی زاده2199
امورمالیاقای ذوالقرنین2193
امورمالیآقای انصاری2222
امورمالیآقای ارخی2217
امورمالیخانم بابایی2196
امورمالیخانم لطفی2205
امورمالیخانم میران2206
امورمالیاقای واحدی2208
امورمالیخانم آق خانی2208
امورمالیآقای روشن2218
امورمالیآقای عباسی2218
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۵ مورد.