روسای پیشین

shariati.jpg

نام و نام خانوادگی : سیّد صدرالدّین شریعتی

دوره ریاست : مهر ماه 1384 لغایت شهریور ماه 1392

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


najafgholi.jpg

نام و نام خانوادگی : نجفقلی حبیبی

دوره ریاست : آذر ماه 1376 لغایت مهر ماه 1384

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


1_366_86_khaliji.jpg

نام و نام خانوادگی : محسن خلیجی اسکویی

دوره ریاست : آبان ماه 1367 لغایت آذر ماه 1376

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


1_366_73_sheikholeslami.jpg

نام و نام خانوادگی : علی شیخ الاسلامی

دوره ریاست : دی ماه 1363 لغایت آبان ماه 1367

دریافت رزومه علمی و پژوهشی