تماس با ما

دفتر مرکزی:

نشانی: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

شماره تماس:۱۹-۴۴۷۳۷۵۱۰

کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

معاونت ها:

آموزشی: ۴۴۷۳۷۵۴۶

اداری و مالی: ۴۴۷۳۷۵۰۱

پژوهشی: ۴۴۷۳۷۵۶۱

دانشجوئی: ۸۸۷۱۲۷۶۴

فرهنگی و اجتماعی: ۸۸۹۲۳۷۰۷

عمرانی: ۴۴۷۳۷۶۰۰

دانشکده ها:

اقتصاد: ۸۸۷۲۵۴۰۰

علوم ریاضی و رایانه: ۸۸۷۲۵۴۰۰

ادبیات و زبان های خارجی: ۸۸۶۹۲۳۴۵

الهیات و معارف اسلامی: ۸۸۶۹۲۳۴۵

پردیس تحصیلات تکمیلی: ۸۸۷۰۰۱۴-۱۵

تربیت بدنی و علوم ورزشی: ۴۴۱۱۸۶۲۹-۳۰

حقوق و علوم سیاسی: ۴۴۷۳۷۵۱۰-۱۹

روانشناسی و علوم تربیتی: ۴۴۷۳۷۵۱۰-۱۹

علوم اجتماعی: ۲۲۲۲۳۰۰۱-۴

علوم ارتباطات: ۴۴۷۳۷۵۱۰-۱۹

مدیریت و حسابداری: ۴۴۷۳۷۵۱۰-۱۹

موسسه آموزشی عالی بیمه اکو: ۸۸۷۲۵۶۱۴