دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
گزینش کارکنانآقای محمدظاهری2117
اداره تدارکاتآقای مرادی2227
امورمالیآقای آباقری2199
دفتر حقوقیآقای ابوترابی فرد2132
مدیریت فنی و عمرانیآقای اختری زاده2224
معاونت آموزشیآقای ادهمی2254
امورمالیآقای ارخی2217
مرکز فناوری اطلاعا تآقای افتخاری2612
امورمالیآقای انصاری2222
روابط عمومیآقای بیات2532
مدیریت پژوهشآقای ترابی2487
اداره رفاه کارکنانآقای جمشیدی2623
امورمالیآقای جهانی2211
شاهد وایثارگرانآقای حسینی2277
دفتر ریاستآقای حیدری2101
معاونت پژوهشیآقای خامسی2133
روابط عمومیآقای خدایاری2106
دبیرخانه مرکزیآقای خسرو ابادی2304
مدیریت پژوهشآقای خسروجردی2139
حراست دانشگاهآقای داود نبی۲۱۳۵-۲۱۳۴
اداره اموالآقای دلاور2624
انتشارات پژوهشآقای دنیوی2137
دفتر حقوقیآقای دکتر آگاه2130
مرکز فناوری اطلاعا تآقای دکتر الماسی2605
دفتربرنامه بودجهآقای دکتر خورسندی2165
حراست دانشگاهآقای دکتر رحیمی2135
مدیریت پژوهشآقای دکتر زند مقدم2139
دفتربرنامه بودجهآقای دکتر شرفی2163
برنامه ریزی آموزشیآقای دکتر طاهری2230
معاونت توسعه و مدیریت منابعآقای دکتر کارگر2180
روابط عمومیآقای دکتر یحیایی2128
معاونت آموزشیآقای دکتراحمد وند2254
معاونت پژوهشیآقای دکتردهقانی2133
امور اداریآقای دکترزرگرباشی2186
اداره کارگزینیآقای دیلمی2168
شاهد وایثارگرانآقای رجبییان۲۳۵۵-۲۲۷۷
مرکز فناوری اطلاعا تآقای رحیمی2615
اداره رفاه کارکنانآقای رستمی2330
روابط عمومیآقای رفیعی2108
امورمالیآقای روشن2218
اداره رفاه کارکنانآقای زارع2621
مدیریت فنی و عمرانیآقای سازگار2224
حراست دانشگاهآقای سعادت2134
انتشارات پژوهشآقای سلطانی2326
اداره تدارکاتآقای سلمان پور2703
انتشارات پژوهشآقای سمیعی2138
امورمالیآقای سمیعی2210
امور اداریآقای شیخعلیشاهی2186
امورمالیآقای عباسی2218
معاونت پژوهشیآقای عزیزی2133
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۵ مورد.