دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
دفتر ریاستمسئول دفترخانم احسنی۲۱۰۲-
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده2110-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۸-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۷-
روابط عمومی-خانم خلیلی2106-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم رضایی۲۱۷۹-
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷-
گزینش کارکنان-خانم خرسندی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
گزینش کارکنان-اقای بابایی۲۱۲۷-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷-
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری۲۲۸۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم اسدی۲۷۱۳-
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای گودرزی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷-
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس نشر کتابخانم قاسمی۲۳۲۶-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸-
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم حاجی گلدی۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳-
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳-
همکاری های بین المللبرگزاری همایش‌های بین‌المللی، سفر اعضای هیئت علمیخانم جباری۲۱۵۷-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.