دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱
دفتر ریاستمسئول دفترخانم احسنی۲۱۰۲
روابط عمومیکارشناس مسئولآقای محمدی۲۱۱۱
روابط عمومیکارشنانسآقای کوچک زاده2110
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی۲۱۰۷
روابط عمومیکارشناسخانم خلیلی2106
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2107
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
روابط عمومیکارشناسآقای خدایاری2108
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم رضایی۲۱۷۹
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی۲۱۲۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی۲۱۲۹
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دترآقای عزیزی۲۱۳۳
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشی-خانم اسدی۲۷۱۳
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای گودرزی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس نشر کتابخانم قاسمی۲۳۲۶
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهگرافیستخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.