دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
دفتر ریاستمسئول دفترخانم مومنی۲۱۰۲-
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده۲۱۱۰-
روابط عمومی-آقای خدایاری۲۱۰۶-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۷-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۸-
روابط عمومی-خانم خلیلی۲۱۲۳-
دفتر حقوقیرئیس دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم رضایی۲۱۲۰-
گزینش کارکنان-آقای محمدظاهری۲۱۱۷-
گزینش کارکنان-خانم خرسندی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
گزینش کارکنان-اقای بابایی۲۱۲۷-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای خامسی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷-
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم الواری۲۲۸۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم اسدی۲۷۱۳-
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر میر سیعد موسوی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای گودرزی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷-
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس نشر کتابخانم قاسمی۲۳۲۶-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸-
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم حاجی گلدی۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
همکاری های بین المللمدیر مرکزخانم دکتر تیشه یار۲۱۴۳-
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۹ مورد.