دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2108
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور2130
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی2127
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیر-2139
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی2145
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی2713
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی2148
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی2148
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی2141
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد2142
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه2149
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی2143
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری2157
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.