دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
دفتر ریاستمسئول دفترخانم مومنی۲۱۰۲-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم دکتر سیفی۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-اقای ذوقی پور۲۱۰۵-
روابط عمومی-آقای خدایاری۲۱۰۶-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۷-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۸-
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده۲۱۱۰-
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶-
گزینش کارکنان-آقای محمدظاهری۲۱۱۷-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۹-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم رضایی۲۱۲۰-
واحد هیأت اجرایی جذب-اقای دکتر امید بخش۲۱۲۲-
واحد هیأت اجرایی جذب-خانم حق شناس۲۱۲۲-
واحد هیأت اجرایی جذب-خانم قدیمی۲۱۲۲-
روابط عمومی-خانم خلیلی۲۱۲۳-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم چمن پیرا۲۱۲۶-
گزینش کارکنان-خانم خرسندی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-اقای بابایی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
دفتر حقوقیرئیس دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
-کارشناس دفتر حقوقیآقای مشک فروش۲۱۳۱-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای خامسی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
حراست دانشگاه-آقای سعادت۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-آقای دکتر رحیمی۲۱۳۵-
حراست دانشگاه-آقای داود نبی۲۱۳۵-۲۱۳۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم حاجی گلدی۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
همکاری های بین المللمدیر مرکزخانم دکتر تیشه یار۲۱۴۳-
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳-
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۹ مورد.