دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508-
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
دفتر ریاستمسئول دفترخانم احسنی۲۱۰۲-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴-
دفتر نظارت و ارزیابی-آقای دکتر شیوندی۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-اقای ذوقی پور۲۱۰۵-
روابط عمومی-خانم خلیلی۲۱۰۶-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۷-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۸-
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده۲۱۱۰-
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم سرداشتانی۲۱۱۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم ریاضی۲۱۱۶-
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم مسیبی۲۱۱۹-
هیأت اجرایی جذبمدیر واحداقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲-
هیأت اجرایی جذب-خانم حق شناس۲۱۲۲-
هیأت اجرایی جذب-خانم قدیمی۲۱۲۲-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم چمن پیرا۲۱۲۶-
گزینش کارکنان-خانم خرسندی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-اقای بابایی۲۱۲۷-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای مشک فروش۲۱۳۱-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵-
آقای ناظر-آقای ناظر۲۱۳۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم حاجی گلدی۲۱۴۱-
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳-
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.