دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
دفتر ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستخانم مقدس2102
سایرین مرکزیابدارخانه طبقه سوم2103
دبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر نظارت و ارزیابیخانم دکتر سیفی2105
دفتر نظارت و ارزیابیاقای ذوقی پور2105
روابط عمومیآقای خدایاری2106
روابط عمومیآقای محمدی2107
روابط عمومیآقای رفیعی2108
همکاری های بین المللاقای طباطبایی نسب2109
روابط عمومیآقای کوچک زاده2110
روابط عمومیخانم عبادی2111
مدیریت پژوهشخانم ریاضی2116
گزینش کارکنانآقای محمدظاهری2117
دفتر نظارت و ارزیابیخانم رضوانی فر2119
دبیرخانه ریاستخانم رضایی2120
واحد هیأت اجرایی جذباقای دکتر امید بخش2122
واحد هیأت اجرایی جذبخانم حق شناس2122
واحد هیأت اجرایی جذبخانم قدیمی2122
روابط عمومیخانم خلیلی2123
دفتر نظارت و ارزیابیخانم چمن پیرا2126
گزینش کارکنانخانم خرسندی2127
گزینش کارکناناقای بابایی2127
روابط عمومیآقای دکتر یحیایی2128
گزینش کارکنانخانم محمدی2129
دفتر حقوقیآقای دکتر آگاه2130
دفتر حقوقیخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیآقای چاووشی2131
دفتر حقوقیآقای ابوترابی فرد2132
دفتر حقوقیآقای پدرام2132
معاونت پژوهشیآقای دکتردهقانی2133
معاونت پژوهشیآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیآقای عزیزی2133
حراست دانشگاهآقای سعادت2134
حراست دانشگاهآقای دکتر رحیمی2135
مدیریت پژوهشخانم شمسایی2136
انتشارات پژوهشآقای دنیوی2137
انتشارات پژوهشآقای سمیعی2138
مدیریت پژوهشآقای دکتر زند مقدم2139
مدیریت پژوهشآقای فتح الهی2139
مدیریت پژوهشآقای خسروجردی2139
انتشارات پژوهشخانم میرابیان2141
انتشارات پژوهشخانم حاجی گلدی2141
انتشارات پژوهشخانم بابایی2142
انتشارات پژوهشخانم دیوباد2142
همکاری های بین المللخانم دکتر تیشه یار2143
همکاری های بین المللخانم ادیبی2143
مدیریت پژوهشآقای کمالی2144
مدیریت پژوهشآقای مبارکی2145
دفتربرنامه بودجهآقای همتی2145
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۵ مورد.