دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد--
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
اداره رفاه کارکنان--۲۳۶۳
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
امورمالیمدیر مالیآقای آباقری۲۱۹۹
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
-برنامه‌ریزی اجتماعیآقای ابوالفضل امانیان3516
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای ارخی۲۲۱۷
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
امورمالیکارشناسآقای انصاری۲۲۲۲
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای جمشیدی مقدم۲۶۴۰
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱
-امور عمومی مجتمع فرهنگی مذهبی امام علی(ع)آقای حبیب قلی پور3501
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
دفتر شاهد و ایثارگرامور مالی | کمیسیون‌ها | دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی - علوم اجتماعیآقای حسینی۲۲۷۷
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
روابط عمومیکارشناسآقای خدایاری2108
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
معاونت آموزشیمعاون آموزشی دانشگاهآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد۲۱۷۵
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی۲۱۰۷
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.