دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت فرهنگیآبدارخانه-۳۵۲۵-
امورمالی-آقای آباقری۲۱۹۹-
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶-
معاونت فرهنگیکارشناس برنامه‌ریزی اجتماعیآقای ابوالفضل امانیان۳۵۱۶-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای اختری زاده۲۲۲۴-
معاونت آموزشی-آقای ادهمی۲۲۵۴-
امورمالی-آقای ارخی۲۲۱۷-
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵-
معاونت فرهنگیکارشناس اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری۳۵۲۷-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳-
امورمالی-آقای انصاری۲۲۲۲-
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷-
معاونت فرهنگیکارشناس کانون‌هاآقای جعفر ثمری صفا۳۵۲۲-
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳-
امورمالی-آقای جهانی۲۲۱۱-
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱-
معاونت فرهنگیسرپرست امور عمومیآقای حبیب قلی پور۳۵۰۱-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵-
معاونت فرهنگیمسئول دفترآقای حسین موسوی۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیکارشناس امور قرآنی و مذهبی | مسئول اجرایی مسجدآقای حسین نوروزی۳۵۲۴-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای حسینی۲۲۷۷-
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳-
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷-
معاونت آموزشی-آقای دکتر آدمی۲۲۵۴-
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵-
معاونت پژوهشی-آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی۲۱۳۳-
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای دکتر شرفی۲۱۶۳-
دفتر نظارت و ارزیابی-آقای دکتر شیوندی۲۱۰۵-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰-
برنامه ریزی آموزشی-آقای دکتر طاهری۲۲۳۰-
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳-
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکترزرگرباشی۲۱۸۶-
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵-
روابط عمومی-آقای رفیعی۲۱۰۷-
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای سازگار۲۲۲۴-
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفترآقای سالمی۲۳۵۶-
معاونت فرهنگی-آقای سلمان پور۲۷۰۳-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتآقای سمیعی۲۱۳۸-
امورمالی-آقای سمیعی۲۲۱۰-
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.