فرهنگی و دانشجویی - آرشیو

وبینار آموزشی «مدیریت هیجانات و احساسات در خانواده» ویژه والدین دانشجویان برگزار می گردد

وبینار آموزشی «مدیریت هیجانات و احساسات در خانواده» ویژه والدین دانشجویان برگزار می گردد

وبینار آموزشی «مدیریت هیجانات و احساسات در خانواده»ویژه والدین دانشجویان با ارائه دکتر کامران شیوندی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می گردد.

ادامه مطلب