دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد2142
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی2143
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی2145
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی2148
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی2148
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه2149
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2153
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری2154
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری2157
همکاری های بین المللرئیس گروه گسترش همکاری علمی و بین‌المللیخانم دکتر نرگس سنائی2158
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2159
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ2161
اداره اموالکارشناس اداره اموال-2161
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2163
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد2165
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری2171
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
اداره املاککارشناساقای سلامت منش2173
اداره املاککارشناساقای نگاهی2173
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری2174
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
امور اداریمسئول دفتر.2181
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
امور اداری--2186
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای تهرانی (شرکت متن آرای تهران)2190
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.