دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور2130
دفتر نظارت و ارزیابیمدیر دفتر نظارت و ارزیابیآقای دکتر شیوندی2105
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی2145
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی2224
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.