دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان۲۱۶۵
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری۲۱۸۶
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی۲۱۸۰
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی۲۱۳۹
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی۲۱۳۸
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین۲۳۳۶
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی۲۱۳۳
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشاسآقای غفوری۲۶۹۱
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
دفتر جذب منطقه یک-آقای فرهادی2292
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری۲۶۴۰
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی۲۱۴۵
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
امور اداریسرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی۲۲۱۸
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه۲۳۰۹
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
دانش آموختگان-درخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیآقای هاشمی۲۲۵۵
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.