دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-۲۱۱۷
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
امورمالیمسئول دفتر-۲۱۹۹
اداره اموالکارشناس اداره اموال-۲۱۶۱
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-۲۱۸۴
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-۲۳۳۱
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
امور اداری--۲۱۸۶
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
حراست دانشگاه--۲۱۳۴
حراست دانشگاه--۲۱۵۰
حراست دانشگاه--۲۳۰۲
حراست دانشگاه--۲۱۵۳
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-۲۱۹۲
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
امور اداریمسئول دفتر.۲۱۸1
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی۲۲۱۷
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری۲۱۹۹
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی۲۲۱۸
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
همکاری های بین المللمدیر گروه گسترش همکاریهای علمی بین المللیآقای دکتر احسان اکرادی2158
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.