دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله2356
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی2148
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب2267
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
همکاری های بین المللرئیس گروه گسترش همکاری علمی و بین‌المللیخانم دکتر نرگس سنائی2158
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2163
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
امورمالیرییس اداره دریافت و پرداختخانم مهناز بابایی2196
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری2174
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی2483
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه2149
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
امور مالیسرپرست اداره درآمدها و وصول مطالباتخانم نسرین علیپور2299
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی2614
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد2142
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد3534
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.