دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی2145
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی2713
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی2224
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی2699
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی2323
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد2323
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی2148
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی2148
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی2141
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد2142
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه2149
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند2605
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی2605
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی2611
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی2619
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی2614
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی2613
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی2617
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.