دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزي پژوهشيخانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی۲۱۱۶
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی۲۱۳۸
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-۲۱۹۲
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.