دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
دفتر حقوقیکارشناس-2131
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله2356
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
دفتر نظارت و ارزیابیمدیر دفتر نظارت و ارزیابیآقای دکتر شیوندی2105
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور2105
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر2118
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم3537
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی3596
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری3593
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد3534
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2108
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
سایرین مرکزی-بانک تجارت2327
سایرین مرکزی-انتشارات2339
سایرین مرکزی-کتابفروشی2659
سایرین مرکزی-تاسیسات2322
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه2596
سایرین مرکزی-اشپزخانه2598
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2159
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2103
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم2229
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول2293
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیر-2139
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.