دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2120
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647خانم لطفی۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | برنامه‌ریز ستاد | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی۲۱۸۸
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنیخانم بهمنی2355
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش هاي کاربرديآقای کمالی۲۱۴۴
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی۲۱۴۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.