دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه2245
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی2237
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان2235
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی2231
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم2229
دبیرخانه مرکزی-خانم2228
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی2224
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
امورمالیکارشناساقای محمود قاری2216
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
امورمالیمسئول مالی دانشکده علوم ریاضیاقای گرگین2213
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی2209
امورمالیمسئول مالی مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی2208
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
امورمالیکارشناسخانم امیری2203
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
امورمالیمسئول دفتر-2199
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.