دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
دفتر نظارت و ارزیابیمدیر دفتر نظارت و ارزیابیآقای دکتر شیوندی2105
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور2130
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری3593
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند2142
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی3596
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
امور اداریمسئول دفتر.2181
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
هیأت اجرایی جذب--2122
امورمالیمسئول دفتر-2199
اداره اموالکارشناس اداره اموال-2161
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
امور اداری--2186
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2302
حراست دانشگاه--2153
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.