دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدآقای نصیری۲۳۰۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم حاج علیان۲۲۳۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدخانم میرزایی۲۳۰۸-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)درخواست تاییدیه تحصیلیخانم عیسی خواجه۲۲۳۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم سرداشتانی۲۱۱۴-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم وفایی۲۳۱۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)سامانه سجاد | تایید ترجمه | لغو تعهدخانم شیاسی۲۲۵۷-
معاونت فرهنگیمعاون فرهنگی و اجتماعیخانم دکتر اسمعیلی۳۵۰۳-
معاونت فرهنگیمسئول دفترآقای حسین موسوی۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیمدیر امور فرهنگیدکتر عصمت مومنی۳۵۱۴-
معاونت فرهنگیمعاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری۳۵۲۶-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور فرهنگیخانم ناهید شکری۳۵۱۹-
معاونت فرهنگیدورنگار(فکس)دفتر مدیر امور فرهنگی۳۵۴۲-
معاونت فرهنگیمدیر امور اجتماعیخانم دکتر عصمت مومنی۳۵۱۰-
معاونت فرهنگیمسئول دفترخانم ناهید شکری۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیدورنگار(فکس)دفتر مدیر امور اجتماعی۳۵۴۷-
معاونت فرهنگیسرپرست امور عمومیآقای حبیب قلی پور۳۵۰۱-
معاونت فرهنگیحسابدارآقای فرج زاهدی۳۵۰۴-
معاونت فرهنگیکارپردازآقای هادی پور عماد۳۵۰۵-
معاونت فرهنگیکارشناس ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان۳۵۰۶-
معاونت فرهنگیکارشناس سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی۳۵۰۷-
معاونت فرهنگیکارشناس پژوهش و پایش فرهنگیخانم نازنین دامرودی۳۵۰۹-
معاونت فرهنگیکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی۳۵۱۱-
معاونت فرهنگیکارشناس کانون‌هاآقای جعفر ثمری صفا۳۵۲۲-
معاونت فرهنگیکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان۳۵۲۳-
معاونت فرهنگیکارشناس مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی۳۵۱۲-
معاونت فرهنگیکارشناس موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری۳۵۱۳-
معاونت فرهنگیکارشناس برنامه‌ریزی اجتماعیآقای ابوالفضل امانیان۳۵۱۶-
معاونت فرهنگیکارشناس کانون‌هاخانم آرزو سبزوار۳۵۱۷-
معاونت فرهنگیکارشناس نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی۳۵۱۸-
معاونت فرهنگیکارشناس طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست۳۵۲۰-
معاونت فرهنگیکارشناس امور قرآنی و مذهبی | مسئول اجرایی مسجدآقای حسین نوروزی۳۵۲۴-
معاونت فرهنگیکارشناس اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری۳۵۲۷-
معاونت فرهنگیآبدارخانه-۳۵۲۵-
معاونت فرهنگیکارشناس تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت خواه۳۵۲۱-
معاونت فرهنگیکارشناس سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی۳۵۱۵-
هیأت اجرایی جذب-خانم مومنی۲۲۹۶-
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷-
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶-
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳-
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴-
امور مالی-خانم طاهریان۲۲۰۵-
آقای ناظر-آقای ناظر۲۱۳۵-
نمایش ۲۵۱ تا ۲۹۴ مورد از کل ۲۹۴ مورد.