دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
مرکز فناوری اطلاعا تاقای کاکاوند2609
مرکز فناوری اطلاعا تاقای غفوری2610
مرکز فناوری اطلاعا تاقای صالح2617
تعاونی اعتبار و مصرفخانم غضنفری(اعتبار)2347
تعاونی اعتبار و مصرفخانم اخوندی(اعتبار)2347
تعاونی اعتبار و مصرفاقای محمد زاده( مصرف)2599
انبار مرکزیاقای شقاقی2325
انبار مرکزیاقای زند2325
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای اربابی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای علیپور2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای ابراهیمی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومیاقای اگاهی(متن ارا)2190
سایرین مرکزیبانک تجارت2327
سایرین مرکزیانتشارات2339
سایرین مرکزیکتابفروشی2659
سایرین مرکزیتاسیسات2322
سایرین مرکزیدیوان محاسبات2288
سایرین مرکزیاتوماسیون تغذیه2596
سایرین مرکزیاشپزخانه2598
سایرین مرکزیرستوران دانشجویی2567
سایرین مرکزیرستوران کارکنان2900
سایرین مرکزیابدارخانه طبقه سوم2159
سایرین مرکزیابدارخانه طبقه سوم2103
سایرین مرکزیابدارخانه طبقه دوم2229
سایرین مرکزیابدارخانه طبقه اول2293
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۵ مورد از کل ۲۲۵ مورد.