دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
مدیریت فنی و عمرانیاقای قربانی2323
مدیریت فنی و عمرانیاقای شفیع نژاد2323
شاهد وایثارگرانخانم حبیب اله2356
شاهد وایثارگرانخانم بهمنی2356
شاهد وایثارگرانآقای رجبییان۲۳۵۵-۲۲۷۷
شاهد وایثارگرانآقای حسینی2277
شاهد وایثارگرانآقای واقفی2352
شاهد وایثارگراناقای اقاجانی2188
برنامه ریزی آموزشیآقای دکتر طاهری2230
برنامه ریزی آموزشیخانم گرشاسبی2230
برنامه ریزی آموزشیخانم جانه2245
برنامه ریزی آموزشیخانم افتخاری2185
برنامه ریزی آموزشیخانم زاد مرد2260
برنامه ریزی آموزشیخانم روح اله زاده2261
برنامه ریزی آموزشیخانم اخوندی2231
برنامه ریزی آموزشیخانم یزدانی2176
برنامه ریزی آموزشیخانم صوفی2234
برنامه ریزی آموزشیآقای قاضی2250
مهارت افزاییاقای کیایی2259
مهارت افزاییخانم کاظم پور2259
حراست دانشگاهآقای دکتر رحیمی2135
حراست دانشگاهآقای سعادت2134
حراست دانشگاهآقای داود نبی۲۱۳۵-۲۱۳۴
حراست دانشگاهآقای گمار2150
حراست دانشگاهآقای پاکپور2302
حراست دانشگاهخانم پورقاسم2153
حراست دانشگاهخانم رجبی2151
حراست دانشگاهخانم جمالی2151
انتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹-۲۳۲۹
انتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰-۲۳۵۱
انتظاماتدرب میدان ورزش2353
انتظاماتارشاد خواهران2342
دبیرخانه مرکزیآقای خسرو ابادی2304
دبیرخانه مرکزیآقای کیان پیشه2306
دبیرخانه مرکزیآقای یاوری2209
دبیرخانه مرکزیخانم عطایی2305
دبیرخانه مرکزیخانم ظهیرآبادی۲۲۲۸-۲۳۰۴
دبیرخانه مرکزیخانم حسن خانی2209
دبیرخانه مرکزیخانم توفیق2301
مرکز فناوری اطلاعا تآقای دکتر الماسی2605
مرکز فناوری اطلاعا تاقای مظفری۲۶۰۵-۲۶۰۶
مرکز فناوری اطلاعا تخانم یوسفی2616
مرکز فناوری اطلاعا تآقای افتخاری2612
مرکز فناوری اطلاعا تآقای رحیمی2615
مرکز فناوری اطلاعا تآقای نوروزیان2607
مرکز فناوری اطلاعا تآقای گلینی2611
مرکز فناوری اطلاعا تآقای کرمی2619
مرکز فناوری اطلاعا تخانم دادگر مهر2618
مرکز فناوری اطلاعا تخانم کتیرایی2608
مرکز فناوری اطلاعا تاقای احمدی2614
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۲۵ مورد.