دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی۲۱۴۳- 44737636
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش هاي کاربرديآقای کمالی۲۱۴۴
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی۲۱۴۵
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزي پژوهشيخانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
حراست دانشگاه--۲۱۵۰
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۳
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری۲۱۵۴
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری۲۱۵۷
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱
اداره اموالکارشناس اداره اموال-۲۱۶۱
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱
اداره املاککارشناساقای سلامت منش۲۱۷۳
اداره املاککارشناساقای نگاهی۲۱۷۳
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری۲۱۷۴
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
امور اداریمسئول دفتر.۲۱۸1
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی۲۱۸۰
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-۲۱۸۴
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری۲۱۸۵
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری۲۱۸۶
امور اداری--۲۱۸۶
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | برنامه‌ریز ستاد | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی۲۱۸۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-۲۱۹۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین۲۱۹۳
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی۲۱۹۶
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.