دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش هاي کاربرديآقای کمالی۲۱۴۴
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | برنامه‌ریز ستاد | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی۲۱۸۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین۲۱۹۳
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی۲۴۸۳
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
اداره املاککارشناساقای سلامت منش۲۱۷۳
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری۲۱۵۴
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی۲۱۴۸
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده۲۱۹۷
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی۲۶۳۰
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
امورمالیکارشناساقای محمود قاری۲۲۱۶
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.