دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی۲۲۶۶
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس۲۲۸۴
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی۲۲۲۳
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی۲۲۱۷
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی۲۱۹۶
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری۲۱۷۴
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی۲۴۸۳
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
اداره تدارکاتسرپرست اداره تدارکاتمهدی لشنی۲۷۰۱
امور اداریسرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی۲۲۲۷
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-۲۱۱۷
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی۲۳۰۸
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت(دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه۲۲۳۹
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی۲۲۵۷
همکاری های بین المللمتخصص اوراسیاخانم دکتر سنائی۲۳۴۸
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری۲۱۸۶
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.