دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵-
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵-
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای گودرزی۲۱۴۸-
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹-
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰-
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱-
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱-
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳-
همکاری های بین المللتفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز بین‌المللیاقای حیدری۲۱۵۴-
همکاری های بین المللبرگزاری همایش‌های بین‌المللی، سفر اعضای هیئت علمیخانم جباری۲۱۵۷-
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹-
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱-
اداره اموالکارشناس اداره اموالفرامرز کاظم نصب۲۱۶۱-
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای دکتر شرفی۲۱۶۳-
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵-
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای اکرادی۲۱۶۶-
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸-
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی۲۱۷۰-
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱-
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی۲۱۷۲-
اداره املاک-اقای سلامت منش۲۱۷۳-
اداره املاک-اقای نگاهی۲۱۷۳-
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیناهید باقری۲۱۷۴-
اداره کارگزینیحضور و غیابلیلا عظیمی۲۱۷۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم رضایی۲۱۷۹-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای گودرزی۲۱۸۰-
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲-
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانیخانم آذرخش۲۱۸۴-
برنامه ریزی آموزشی-خانم افتخاری۲۱۸۵-
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکترزرگرباشی۲۱۸۶-
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶-
امور اداری-اقای رسول نژاد۲۱۸۶-
دفتر شاهد و ایثارگر-اقای آقاجانی۲۱۸۸-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای سعیدی۲۱۸۹-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتسپیده صارمی۲۱۹۲-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲-
امورمالی-اقای ذوالقرنین۲۱۹۳-
امورمالی-خانم بابایی۲۱۹۶-
امورمالی-اقای فتح اله زاده۲۱۹۷-
امورمالی-آقای آباقری۲۱۹۹-
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.