دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2175
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی2169
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی۲۲۲۷
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری۲۱۸۶
امور اداری--۲۱۸۶
امور اداریمسئول دفتر.۲۱۸1
امور اداریسرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
امور ایثارگری و کارکناندانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا-
امور مالیکارشناسخانم طاهریان۲۲۰۵
امور مالیکارشناسخانم نسرین علیپور2299
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
امورمالیمسئول دفتر-۲۱۹۹
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی۲۲۰۴
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین۲۱۹۳
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی۲۲۱۷
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی۲۱۹۶
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
امورمالیمسئول مالي مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی۲۲۰۸
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی۲۲۱۸
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی۲۲۱۸
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی۲۲۲۳
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار۲۲۱۵
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
امورمالیکارشناسخانم امیری۲۲۰۳
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
امورمالیکارشناساقای محمود قاری۲۲۱۶
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری۲۱۸۵
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.