دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی2483
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری2154
همکاری های بین المللرئیس گروه گسترش همکاری علمی و بین‌المللیخانم دکتر نرگس سنائی2158
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
دفتر نظارت و ارزیابیمدیر دفتر نظارت و ارزیابیآقای دکتر شیوندی2105
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور2105
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات2122
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی2122
هیأت اجرایی جذب--2122
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
اداره املاککارشناساقای سلامت منش2173
اداره املاککارشناساقای نگاهی2173
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
امورمالیمسئول دفتر-2199
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
امورمالیکارشناس مسئول اداره بودجهاقای ذوالقرنین2193
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
امورمالیرییس اداره دریافت و پرداختخانم مهناز بابایی2196
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
امورمالیمسئول مالی مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی2208
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده2197
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
امورمالیکارشناسخانم امیری2203
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
امورمالیکارشناساقای محمود قاری2216
امورمالیمسئول مالی دانشکده علوم ریاضیاقای گرگین2213
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ2161
اداره اموالکارشناس اداره اموال-2161
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد2165
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.