دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی۲۴۸۳
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری۲۱۵۴
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی۲۲۹۰
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب۲۱۰۹
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی۲۱۸۰
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
اداره املاککارشناساقای سلامت منش۲۱۷۳
اداره املاککارشناساقای نگاهی۲۱۷۳
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
امورمالیمسئول دفتر-۲۱۹۹
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی۲۲۰۴
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین۲۱۹۳
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی۲۲۱۷
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی۲۱۹۶
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
امورمالیمسئول مالي مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی۲۲۰۸
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی۲۲۱۸
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی۲۲۱۸
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی۲۲۲۳
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار۲۲۱۵
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
امورمالیکارشناسخانم امیری۲۲۰۳
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
امورمالیکارشناساقای محمود قاری۲۲۱۶
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی۲۶۲۴
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱
اداره اموالکارشناس اداره اموال-۲۱۶۱
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.