دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
همکاری های بین المللبرگزاری همایش‌های بین‌المللی، سفر اعضای هیئت علمیخانم جباری۲۱۵۷
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای فیروزی۲۴۸۳
همکاری های بین المللتفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز بین‌المللیاقای حیدری۲۱۵۴
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸
همکاری های بین المللکارگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللیخانم سجادی۲۲۹۰
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم چمن پیرا۲۱۲۶
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
هیأت اجرایی جذبمدیر واحداقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذب-خانم مومنی۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری۲۱۸۰
اداره املاککارشناساقای سلامت منش۲۱۷۳
اداره املاککارشناساقای نگاهی۲۱۷۳
امورمالیمدیر مالیآقای آباقری۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
امورمالیمسئولدفترخانم مصطفی پور۲۱۹۹
امورمالیکارشناسخانم سمنانی۲۲۰۴
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
امورمالیکارشناساقای ذوالقرنین۲۱۹۳
امورمالیکارشناسآقای انصاری۲۲۲۲
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای ارخی۲۲۱۷
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم بابایی۲۱۹۶
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
امورمالی-خانم میران۲۲۰۶
امورمالیکارشناساقای واحدی۲۲۰۸
امورمالی-خانم آق خانی۲۲۰۸
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸
امورمالیکارشناسآقای عباسی۲۲۱۸
امورمالی-اقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امورمالی-خانم احتشامی۲۲۲۰
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱
امورمالیرییس اداره اعتباراتخانم موسوی۲۲۲۳
امورمالیکارشناسخانم افشار۲۲۱۵
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
امورمالیکارشناسآقای سمیعی۲۲۱۰
امورمالیکارشناساقای بایرامی۲۲۰۳
امورمالیکارشناس مسئول مالیخانم سلاطی۲۲۰۳
امورمالیکارشناساقای قاری۲۲۱۶
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
اداره اموالرئیس اداره اموالداوود دلاور۲۶۲۴
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱
اداره اموالکارشناس اداره اموالفرامرز کاظم نصب۲۱۶۱
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.