دفترچه تلفن دانشگاه

واحدنامداخلی
دفتر ریاستخانم مقدس2102
دفتر ریاستآقای حیدری2101
روابط عمومیآقای دکتر یحیایی2128
روابط عمومیخانم عبادی2111
روابط عمومیآقای کوچک زاده2110
روابط عمومیآقای خدایاری2106
روابط عمومیآقای محمدی2107
روابط عمومیآقای رفیعی2108
روابط عمومیخانم خلیلی2123
روابط عمومیآقای بیات2532
دفتر حقوقیآقای دکتر آگاه2130
دفتر حقوقیخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیآقای ابوترابی فرد2132
دفتر حقوقیآقای پدرام2132
دفتر حقوقیآقای چاووشی2131
دبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دبیرخانه ریاستخانم رضایی2120
گزینش کارکنانآقای محمدظاهری2117
گزینش کارکنانخانم خرسندی2127
گزینش کارکنانخانم محمدی2129
گزینش کارکناناقای بابایی2127
معاونت پژوهشیآقای دکتردهقانی2133
معاونت پژوهشیآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیآقای عزیزی2133
مدیریت پژوهشآقای دکتر زند مقدم2139
مدیریت پژوهشآقای فتح الهی2139
مدیریت پژوهشآقای خسروجردی2139
مدیریت پژوهشآقای ترابی2487
مدیریت پژوهشآقای کمالی2144
مدیریت پژوهشآقای مبارکی2145
مدیریت پژوهشخانم میرتهامی2147
مدیریت پژوهشخانم مهرابی2146
مدیریت پژوهشخانم شمسایی2136
مدیریت پژوهشخانم همایونی2715
مدیریت پژوهشخانم الواری2285
مدیریت پژوهشخانم اسدی2713
مدیریت پژوهشخانم صفایی2714
مدیریت پژوهشخانم ریاضی2116
انتشارات پژوهشاقای دکتر موسوی2148
انتشارات پژوهشاقای گودرزی2148
انتشارات پژوهشاقای خسرویان2582
انتشارات پژوهشخانم میرزایی2649
انتشارات پژوهشآقای دنیوی2137
انتشارات پژوهشآقای سلطانی2326
انتشارات پژوهشآقای سمیعی2138
انتشارات پژوهشخانم بابایی2142
انتشارات پژوهشخانم میرابیان2141
انتشارات پژوهشخانم حاجی گلدی2141
انتشارات پژوهشخانم دیوباد2142
انتشارات پژوهشخانم فرمانی انوشه2149
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۵ مورد.