تقویم

همایش پیوند های ایران و افغانستان : نقش رسانه ها در پیوند اجتماعی

همایش پیوند های ایران و افغانستان : نقش رسانه ها در پیوند اجتماعی

۱۷ مرداد ۱۴۰۰


همایش زیارت از دیدگاه ادیان و ملل

همایش زیارت از دیدگاه ادیان و ملل

۰۱ بهمن ۱۴۰۰


همایش بین المللی «جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی»

همایش بین المللی «جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی»

۲۷ بهمن ۱۴۰۰