دانشکده ها

اقتصاد: ۸۸۷۲۵۴۰۰

آمار، ریاضی و رایانه: ۸۸۷۲۵۶۱۴

ادبیات و زبان‌های خارجی: ۸۸۶۹۲۳۴۵

الهیات و معارف اسلامی: ۴۸۳۹۰۰۰۰

پردیس تحصیلات تکمیلی: ۴۸۳۹۲۷۳۴

تربیت بدنی و علوم ورزشی: ۳۰-۴۴۱۱۸۶۲۹

حقوق و علوم سیاسی: ۴۸۳۹۰۰۰۰

روانشناسی و علوم تربیتی: ۴۸۳۹۰۰۰۰

علوم اجتماعی: ۴-۲۲۲۲۳۰۰۱

علوم ارتباطات: ۴۸۳۹۰۰۰۰

مدیریت و حسابداری: ۴۸۳۹۰۰۰۰

موسسه آموزشی عالی بیمه اکو: ۱۵-۸۸۷۰۰۱۴