معاونت ها

آموزشی: ۴۴۷۳۷۵۴۶

اداری و مالی: ۴۸۳۹۰۰۰۰

پژوهشی: ۴۴۷۳۷۵۶۱

دانشجویی: ۸۸۷۱۲۷۶۴

فرهنگی و اجتماعی: ۴۸۳۹۰۰۰۰