اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۸۰۱ خبر روز آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۸۴۱۵
نظر به اینکه اخیرا «رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی از جدول رشته های دکتری سال 98-97 حذف و به جای آن رشته مالی گرایش مهندسی مالی به آن اضافه شده، آگهی اصلاح شده ی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph.D) بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعداد های درخشان ) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای سال تحصیلی ۹۸-۹۷، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد.

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی ۹۸-۹۷  (سهمیه استعداد های درخشان)

 جدول ارزشیابی دکتری بدون آزمون 

 جدول رشته ها

 فرم تقاضای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون (pdf)

 فرم تقاضای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون (word)

 فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد 

 


نظر شما :