آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۵۲۵ خبر روز آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۱۵۴۹۴
داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 93/10/13 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای سال تحصیلی 98-97، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری می پذیرد.
آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

نظر شما :