آگهی مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه علامه طباطبائی

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۲۰ خبر روز
تعداد بازدید:۳۳۸۵
دانشگاه علامه طباطبائی در نظردارد تامین پهنای باند اینترنت خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعــوت می شود حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
آگهی مناقصه خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه علامه طباطبائی

شرکت های واجد شرایط به منظور خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 98532129 حساب سپرده دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 209 واریز نموده و در ساعات اداری به همراه معرفی نامه رسمی شرکت، اصل فیش واریزی و کارت شناسایی (کارت ملی) به اداره تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند. 

آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، اداره تدارکات دانشگاه

کدپستی: 1489684511

شماره تماس: 19- 44737510 و 48390000

 شرایط عمومی مناقصه محدود و دو مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت 

 فرم تقاضای شرکت در مناقصه محدود و دو مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه خرید پهنای باند اینترنت

 قرارداد خرید پهنای باند اینترنت


نظر شما :