برای نخستین بار در بین دانشگاه های کشور؛

نظام شفافیت در دانشگاه علامه‌طباطبائی اجرا می‌شود

۱۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۹ کد : ۱۵۲۴۵ خبر روز
تعداد بازدید:۱۶۷۲
دانشگاه علامه طباطبائی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نظام شفافیت را برای نخستین بار در دانشگاه های کشور با التزام به موازین حرفه¬ای نظام شفافیت پیاده سازی می کند.
نظام شفافیت در دانشگاه علامه‌طباطبائی اجرا می‌شود

به گزارش روابط عمومی، این دانشگاه که در روند رشد تاریخی و توسعه سازمانی خود رسالت ها و ماموریت های معتنابه را برعهده داشته، الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری متنوعی را  نیز تجربه کرده است. با تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی در دهه های اخیر، رابطه میان دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی همانند دولت، صنعت، حوزه عمومی، دانشجویان، سرمایه گذاران و دیگر کنشگران آموزش عالی پیوسته در حال تغییر و سازگاری با یکدیگر بوده است که با گسترش نهضت استقلال خواهی دانشگاه و رواج جهانی الگوی «حکمرانی آکادمیک»، دانشگاه به مرجعیتی برای ساختارهای شناختی جامعه و حوزه عمومی تبدیل شده است. 
در بیانیۀ این دانشگاه آمده است: دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی-اجتماعی اگرچه در فرهنگ ها، اجتماعات و شرایط ملی و بومی خود هم اثرگذار و هم تاثیرپذیر است، اما از ارزش های نهادی و بنیادین مشترک برخوردار است. بنابراین «شفافیت» یکی از ارزش های محوری است که در پنج دهه اخیر وجه اشتراک دانشگاه های ممتاز و تراز اول جهان بوده است. این امر از یکسو، یکی از مطالبات نوظهور و برحق ذینفعان آموزش عالی، بویژه دانشجویان، حوزه عمومی و سرمایه¬گذاران در سراسر جهان است.
این بیانیه تاکید کرده است: دانشگاه هایی که در مدیریت و سیاست‌گذاری خود بر اساس الگوی «حکمرانی آکادمیک» عمل می کنند، برای حضور موثر در بازار رقابت در تولید و ترویج دانش و خلق ارزش های نو شفافیت را به عنوان مرجع مشروعیت خود می شناسند. بنابراین، شفافیت افزون بر اینکه اعتبار و شهرت دانشگاه را در بازار جهانی رقابت برای آموزش عالی افزایش می دهد، اعتماد عمومی به دانشگاه را نزد اجتماع دانشگاهیان، مشتریان آموزش عالی و ذی‌حقان عمومی و اجتماعی دانشگاه افزایش می دهد.
در ادامۀ بیانیۀ شفافیت این دانشگاه آمده است: در چارچوب الگوی حکمرانی آکادمیک، شفافیت یک ارزش محوری برای پیوند ارگانیک میان مارپیچ پنج‌گانه «دانشگاه»، «صنعت»، «نهاد قدرت»، «جامعه مدنی» و «محیط زیست» است. در این حالت، دانشگاه فقط در خدمت نهاد قدرت و صنعت نیست بلکه در دست عموم و در خدمت همگان است. اشتراک اطلاعات و حق آگاهی و دسترسی عمومی به تصمیمات و سیاست های مربوط به «ورودی‌ها»، «فرایندها»، و «خروجی‌ها» در ابعاد سه گانه «مالی»، «سیاستی» و «اجرایی» مهمترین خصلت و ویژگی یک دانشگاه با الگوی حکمرانی آکادمیک است. 
در ادامۀ این بیانیه ذکر شده است: هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی به منظور ارتقای الگوی حکمرانی دانشگاه  و در راستای بندهای 18، 20، 24 سیاست‌های کلی نظام اداری و در جهت اجرای مواد 28 -30 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان دانشگاه بزرگ و پیشرو علوم اجتماعی و انسانی کشور مصمم است با هدف:
1. ایجاد سازگاری میان ماموریت ها و عملکرد دانشگاه با انتظارات اجتماعی و منافع جمعی
2. افزایش غنای محیط آموزش و یادگیری و ارتقای کیفیت خروجی دانشگاه
3. ترویج و تقویت الگوی حکمرانی آکادمیک و سیاستگذاری علمی در نهاد آموزش عالی
4. تعامل سازنده با دولت و جامعه و پاسخگویی مدیریت دانشگاه به حوزه عمومی
5. رشد اعتماد متقابل بین دانشگاه و حوزه عمومی و نهادهای اجتماعی 
در پایان تاکید شده است: این دانشگاه نظام شفافیت را برای نخستین بار در دانشگاه های کشور با التزام به موازین حرفه¬ای نظام شفافیت پیاده‌سازی می کند.  امید است این گام، آغازی بر استقرار الگوی حکمرانی شفاف دانشگاهی در نظام آموزش عالی و به سهم خود زمینه¬ساز تحکیم روابط نهاد دانشگاه و جامعه شود. 


( ۱۶ )

نظر شما :