دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه امکان پذیر شد

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۱۵۴۳
تعداد بازدید:۷۰۶۴
در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 80 عنوان پایگاه اطلاعاتی پیوسته، متن کامل بیش از 54000 عنوان نشریه تمام متن و یک میلیون و پانصد هزار عنوان کتاب الکترونیکی را فراهم نموده است.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه امکان پذیر شد

کاربران و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ آدرس https://megapaper.ir/vip/atu  مراجعه ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  از ﻃﺮﯾﻖ آدرس زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  https://megapaper.ir 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ "دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ" اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ"ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ"در ﻣﯿﺰ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺎزی (اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﺑﺮای مشاهده راهنمای استفاده از این پایگاه ها فایل های ذیل را دانلود نمایید.

راهنمای استفاده از پایگاه تأمین منابع علمی مگاپیپر

 


نظر شما :