• مستقر

1- واحد فناور ایده گستر داده کسب و کار شهر

2- واحد فناور سرزمین بلوط های زاگرس

3- واحد فناور خدمات تجاری سازی داد فلامینگو

4- واحد فناور کارآفرینان پیشگام رایان

5- واحد فناور روان پژوهان هیرکان

6- واحد فناور نیک پرداز پندار اندیشه 

7- واحد فناور گسترش فاوای دانش شهر

8- واحد فناور مدیریت فناوری آینده اندیشان فیوتک

9- واحد فناور بانوین

10- واحد فناور سنجش، پایش و ارزیابی راز

11- واحد فناور چشم انداز تجارت بدان

12- واحد فناور کارآفرینی فرصت پژوهان

13- واحد فناور پیام گستر آردین

14- واحد فناور توسعه کسب و کار لوتوس

15- واحد فناور بازی سازان

16- واحد فناور کاروان سیستم کاسپین