• ویژه ارزیابی

ارزیابی واحدهای فناور

واحدهای فناور در طی زمان استقرار خود توسط مرکز رشد نظارت و ارزیابی می شوند و در بازه های سه ماهه استقرار موظف به ارائه گزارش عملکرد می باشند.

فرم ها

فرم ب ( گزارش عملکرد3 ماهه ) - فرمت  word توسط واحد فناور تکمیل و به ایمیل مرکز ارسال گردد: atuincubator@gmail.com 

فرم ج (ارزیابی)