• ویژه استقرار

استقرار در مرکز

در صورت تایید پذیرش از جانب مرکز کارآفرینی و مرکز رشد، فرم الف را تکمیل نموده و حتماً به همراه مدارک مذکور در فرم به مرکز رشد تحویل دهید. به صورت حضوری یا از طریق ایمیل : atuincubator@gmail.com

به منظور هماهنگی استقرار و تایید دریافت فرم الف و سایر مستندات با مرکز رشد تماس حاصل فرمایید.