• ویژه پذیرش

شرایط پذیرش

پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:

*ایده نوآورانه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

*برنامه ریزی اقتصادی و قابلیت مقیاس پذیری طرح

*حداقل گذراندن مرحله پیش رشد

*ترکیب نیروی انسانی مناسب

*دارای طرح کسب و کار و گانت چارت پیشرفت پروژه 

*حضور حداقل یک نفر به طور تمام وقت در واحد فناور

*روحیه مصمم کارآفرینی

 

مراحل پذیرش

1- کاربرگ (1) را دانلود کنید.

2- کاربرگ (1) تکمیلی را به آدرس ایمیل کارآفرینی ارسال فرمایید: 

atuincubator@gmail.com

3- در صورت تایید و تماس تلفنی کارشناسان مرکز کارآفرینی برای روز ارائه (اسلاید روز ارائه) آماده شوید (شماره تماس مرکز کارآفرینی :48392653)

 

4-در صورت پذیرش در محل مرکز رشد و اعلام آن از جانب کارشناسان مرکز کارآفرینی، برای هماهنگی با مرکز رشد تماس حاصل فرمایید.(شماره تماس مرکز رشد: 48394209)