هو الخیر

 بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی

بنیاد خیرین یک سازمان مردم نهاد متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی(ره) می باشد که به همت رئیس دانشگاه آقای دکتر حسین سلیمی،اعضای هیئت علمی این دانشگاه و جمعی از اعضای برجسته مجمع خیرین کل کشور از جمله رییس این مجمع، آقای مهندس بور بور، در سال 94 به عنوان اعضای هیئت موسس این بنیاد  پایه گذاری شد تا بتواند هم شان و مرتبه این دانشگاه معظم فعالیت های سازنده ای را به منصه ظهور بگذارد.

پس از تشکیل جلسات متعدد اعضای هیئت امنا که رئیس دانشگاه، آقای دکتر حسین سلیمی ریاست آن را برعهده دارند نهایتا اعضای هیئت مدیره  تعیین شدند و اساسنامه بنیاد به شکل جامع تدوین شد.

این بنیاد به صورت کاملا کرامت محور اختیارات متعددی را در اساسنامه در سطح ملی دارا می باشد که  عمده آن هادر چهار حوزه کلیدی طراحی و سیاست گذاری شده است :

1-شناسایی و کمک به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت به اشکال گوناگون

2-توسعه زیر ساخت های دانشگاه نظیر خوابگاه، دانشکده و ...

3-جذب خیرین دغدغه مند و خوش نام به منظور تامین هزینه های مربوط به حوزه اول و دوم

4-ترویج فرهنگ کارهای خیر و عام المنفعه

 

و تعاونوا علی البر و التقوی