مدیر عامل :
اکبر آخوندی دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس :
سید علی موسوی زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی