اعضای هیئت موسس بنیاد ؛ 

1- دکتر حسین سلیمی

2- مهندس حبیب الله بور بور

3-دکتر غلامعلی کارگر

4-دکتر محمد رضا ویژه

5-محمد هاشم بت شکن

6-دکتر ابوالفضل کزازی

7-دکتر عباس عباس پور

8-محمد رضا کارگری

9-دکتر حسین بدخشان

10-دکتر عباس مصلی نژاد


 

اعضای هیئت امنا بنیاد؛ 

1-دکتر حسین سلیمی(رئیس دانشگاه) رئیس هیئت امنا

2- مهندس حبیب الله بور بور رئیس مجمع خیرین کل کشور

3-دکتر هاشم بت شکن

4-دکتر عباس مصلی نژاد

5-حمید رضا شاه حسنی

6-محمد رضا کارگری

7-هاشم سلیمی آشتیانی

8- مهندس کاظم قلمچی

9-آقای روحی

10-میر جلال لطیفی

11-دکتر محمد جواد زالی

12-دکتر ابوالفضل کزازی

13-حسن خداوردی

14-دکتر مهدی فضلی

15-دکتر حسین بدخشان

16-دکتر محمد رضا ویژه(عضو علی البدل)

17-دکتر غلامعلی کارگر(عضو علی البدل)