• اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره :
محمد رضا کارگری(رئیس هیئت مدیره و عضو مجمع خیرین کل کشور)
دکتر ابوالفضل کزازی(نائب رئیس  هیئت مدیره و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر محمد رضا ویژه(عضو هیئت رئیسه و علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر حسین بدخشان(عضو مجمع خیرین کل کشور)

مهندس کاظم قلم چی( متولی موسسه آموزشی قلم چی)

دکتر محمد رضا فرزین(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

هاشم سلیمی آشتیانی(عضو مجمع خیرین کل کشور)