با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب‌هاي گوناگون، ضرورت سازماندهي دانش و منابع اطلاعاتي از مهمترين فعاليت‌هاي هر کتابخانه به شمار مي‌رود. هدف اصلي سازماندهی، برقراري نظمي است که به کمک آن کتابدار و مراجعه‌کننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتی موردنیاز خود را از ميان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه بيابند. کليه اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع کتابخانه وظیفۀ بخش سازماندهی دانش است. در این بخش، منابع اطلاعاتي (فیزیکی و الکترونیکی) گردآوری شده مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش‌شناسي سازماندهی، رده‌بندي (بر اساس نظام جهانی  LC) و آماده‌سازي مي‌شوند. سیستم رده‌بندی کتابخانه، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC)  است.