• اداره نرم افزار و داده

اداره نرم افزار و دادهاداره نرم افزار و داده
زهرا نعیمی
رئیس اداره نرم افزار و داده
z.naeimi@atu.ac.ir
021-48392609
آزاده یوسفی
کارشناس نرم افزار
a.yousefi@atu.ac.ir
021-48392616
رامین کرمی
کارشناس پشتیبانی نرم افزار
ramin.karami@atu.ac.ir
021-48392619
خانم دادگر
کارشناس رسانه های الکترونیکی
dadgar@atu.ac.ir
021-48392618