• فرم اولیه درخواست دستیار پژوهشی
فرم اولیه درخواست دستیار پژوهشی

فرهیختۀ گرامی، خواهشمند است پس از تصویب به کارگیری دستیار پژوهشی در شورای دانشکده محل خدمت نسبت به تکمیل کامل فرم ذیل اقدام نمایید. پس از بررسی و در صورت موافقت با درخواست ثبت شده موضوع به صورت کتبی اعلام خواهد شد.

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: *
دانشکده: *
دستیار پژوهشی اول
نام و نام خانوادگی :
در صورت دانشجو بودن،شماره دانشجویی:
در صورت فارغ التحصیلی،تاریخ فراغت:
مقطع تحصیلی:
تلفن همراه:
شماره شبای بانک(بدون IR):
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
دستیار پژوهشی دوم
نام و نام خانوادگی :
در صورت دانشجو بودن،شماره دانشجویی:
در صورت فارغ التحصیلی،تاریخ فراغت:
مقطع تحصیلی:
تلفن همراه:
شماره شبای بانک(بدون IR):
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره: