• مراکز خدماتی طرف قرارداد

دفتر پيشخوان دولت

پلیس 10+

شرکت ايرانگردي و جهانگردي پرسپوليس

بازار مبل امام علي(ع)

مجتمع سينمايي امام علي(ع)

کارت هاي شرکت زيبا موج نوين

تالار پذيرايي و رستوران شرکت جاويدان جهان صبا

تالار پذيرايي گل ياس