• معرفی دانشگاه علامه طباطباییمعرفی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

از زبان دکتر کوروش صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
معرفی دانشکده مدیریت و حسابداری

از زبان دکتر ابوالفضل کزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


موشن‌گرافی معرفی دانشکده


معرفی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

از زبان خانم دکتر آتوسا گودرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسهمعرفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

از زبان دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


از زبان دکتر حبیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


موشن‌گرافی معرفی دانشکده


معرفی دانشکده علوم ارتباطات

از زبان دکتر محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی دانشكده الهیات و معارف اسلامی

از زبان دکتر اشکان نعیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


معرفی دانشکده علوم اجتماعی

در این موشن‌گرافی، به‌اجمال در مورد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کردیم.

معرفی دانشکده اقتصاد

از زبان دکتر سمانه عابدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییموشن‌گرافی معرفی دانشکده
معرفی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

از زبان دکتر حبیب هنری، رییس دانشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییمعرفی دانشکده آمار، ریاضی و رایانه

از زبان دکتر حسین رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


از زبان دکتر رضا پورطاهری، رئیس دانشکده آمار، ریاضی و رایانه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


معرفی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

از زبان دکتر احمد برجعلی، رئیس دانشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
معرفی خدمات فرهنگی و آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی


معرفی خدمات آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی برای دانشجویان

از زبان دکتر شجاع احمدوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون آموزشی دانشگاه


معرفی خدمات پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی برای دانشجویان
معرفی خدمات معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

از زبان دکتر غلامرضا لطیفی، معاون دانشجویی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییمعرفی خدمات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای دانشجویان

از زبان دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی