• رصد دانش آموختگان دانشگاه
طرح رصد دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 
به منظور شناسایی فارغ التحصیلان دانشگاهی و به  سهولت در ارسال و دریافت آمار و اطلاعات دانشگاه‌ها، طرح رصد دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی در سامانه این دانشگاه و همزمان در سامانه موسسه پژوهش و برناتمه ریزی آموزش عالی فراهم گردیده است. 
لطفا با تکمیل این دو پرسشنامه، یاری‌گر در اجرای این طرح باشید.