• درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، خدمات دولت همراه، سامانه انتشار و دسترسی