• خبر روز


بازدید مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر وحید احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی بازدید نمودند.

 در این بازدید دکتر احمدی ضمن بازدید از فضای شتابدهنده ها و واحدهای فناور مستقر، در جریان فعالیت های مرکز رشد در حوزه نوآوری علوم انسانی و اجتماعی و احداث مرکز رشد 2 قرار گرفتند.

واحدهای فناور

 

سی سو تک

 شتابدهنده نوین تک

تاریخ درج خبر: 1398/04/29  -  ساعت درج خبر: ١٠:٠٤  -  شماره خبر: ٩٣٦٤  -  تعداد بازدید: 357


خروج